بیش از یک هزار صندلی به تعداد صندلی های سینماهای اصفهان افزوده می شود

عکس: .
تاریخ خبر: 19:27 04/03/1396