اخبار سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) بصورت 7/24 و در تمام ایام سال در وب سایت سازمان در دسترس همگان قرار داردبا توجه به وظایف سازمانی هزینه ای بابت آگاهی رسانی عمومی دریافت نمی گردد.