گذر از چالش خشکسالی با مدیریت بخش کشاورزی

«بررسی مطبوعات»

گذر از چالش خشکسالی با مدیریت بخش کشاورزی

تهران- ایرنا- گسترش و علمی کردن بخش کشاورزی در کشور عاملی مهم برای پیشرفت محسوب می شود. رشد این حوزه می تواند به توسعه اقتصاد پایدار، گذر از چالش خشکسالی و کاهش فقر در جامعه کمک کند، بنابراین آموزش و اشاعه فرهنگ کاربرد صحیح از این منابع را باید در اولویت برنامه ها قرار داد.

سه شنبه, اردیبهشت 04, 1397 9:30

بیشتر ...