شهر‌ خالی، کوچه‌ خالی، خانه ‌خالی!

شهر‌ خالی، کوچه‌ خالی، خانه ‌خالی!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره روز شنبه 18 آذر 96 مطلبی را با عنوان 'شهر‌ خالی، کوچه‌ خالی، خانه ‌خالی!' به قلم غلامرضا نوری‌علا مدیرمسئول و صاحب امتیاز این نشریه منتشر کرده است.

شنبه, آذر 18, 1396 10:57

بیشتر ...