فقط سه نفر ازسرنخ های پرونده امام موسی صدر زنده مانده اند

مهتدی در گفت وگو با ایرنا:

فقط سه نفر ازسرنخ های پرونده امام موسی صدر زنده مانده اند

تهران - ایرنا - عضو سابق کمیته پیگیری وضعیت امام موسی صدر می گوید نشانه های زیادی از زنده بودن امام موسی صدر و همراهانش وجود دارد ولی همه شاهدان را از بین برده اند. از سرنخ ها فقط سه نفر زنده مانده اند که تا دیر نشده باید از آنها تحقیق کرد.

شنبه, شهریور 10, 1397 13:54

بیشتر ...