هوای تهران پاک شد

هوای تهران پاک شد

تهران- ایرنا- کیفیت هوای پایتخت امروز ( یکشنبه) با کاهش هشت واحدی غلظت آلاینده های ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 45 پاک است.

یکشنبه, اردیبهشت 29, 1398 12:35
هوای پایتخت همچنان پاک است

هوای پایتخت همچنان پاک است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای پایتخت امروز(جمعه) با کاهش ده واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص عددی 24 پاک است.

جمعه, فروردين 09, 1398 10:0
هوای تهران پاک است

هوای تهران پاک است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای پایتخت امروز (چهارشنبه) با افزایش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص عددی 37 پاک است.

چهارشنبه, فروردين 07, 1398 11:58
هوای پایتخت پاک شد

هوای پایتخت پاک شد

تهران- ایرنا- کیفیت هوای پایتخت امروز(یکشنبه) با کاهش 26 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص عددی 37 پاک است.

یکشنبه, فروردين 04, 1398 15:44
کیفیت هوای پایتخت سالم ماند

کیفیت هوای پایتخت سالم ماند

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با افزایش 26 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 81 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, اسفند 26, 1397 9:44
هوای پایتخت همچنان سالم است

هوای پایتخت همچنان سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با افزایش 14 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 90 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, اسفند 21, 1397 9:43
هوای پایتخت با شاخص 71 سالم است

هوای پایتخت با شاخص 71 سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (چهارشنبه) با افزایش 11 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 71 سالم است.

چهارشنبه, اسفند 15, 1397 9:34
هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با کاهش 2 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 60 سالم است.

سه شنبه, اسفند 14, 1397 9:18
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با افزایش هشت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 56 از حالت پاک خارج و به شرایط سالم بازگشت.

یکشنبه, اسفند 12, 1397 9:37
کیفیت هوای پایتخت با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای پایتخت با شاخص 88 سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با افزایش 12 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 88 سالم است.

سه شنبه, اسفند 07, 1397 9:14
هوای تهران پاک است

هوای تهران پاک است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (چهارشنبه) با کاهش 26 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 39 در شرایط پاک قرار گرفت.

چهارشنبه, بهمن 10, 1397 9:58
هوای پایتخت ناسالم شد

هوای پایتخت ناسالم شد

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با افزایش 29 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 113 در شرایط ناسالم قرار گرفت.

یکشنبه, بهمن 07, 1397 8:58
هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (شنبه) با کاهش 30 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 84 در شرایط سالم قرار گرفت.

شنبه, بهمن 06, 1397 8:57
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (شنبه) با افزایش 9 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 51 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, دی 29, 1397 9:48
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با افزایش 6 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 71 سالم است.

پنجشنبه, دی 27, 1397 9:24
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با افزایش 40 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 85 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, دی 10, 1397 9:9
هوای تهران پاک شد

هوای تهران پاک شد

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با کاهش هفت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 45 در شرایط پاک قرار دارد.

یکشنبه, دی 09, 1397 9:29
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (شنبه) با کاهش 59 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 52 سالم است.

شنبه, دی 08, 1397 9:32
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (چهار شنبه) با کاهش 10 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 90 سالم است .

چهارشنبه, دی 05, 1397 9:19
کیفیت هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم قرار دارد

کیفیت هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم قرار دارد

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با افزایش هشت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 100 در آستانه ورود به شرایط ناسالم قرار گرفت.

سه شنبه, دی 04, 1397 9:15
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با افزایش 20 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 92 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, دی 03, 1397 9:25
هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با افزایش چهار واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 72 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, دی 02, 1397 9:6
کیفیت هوای تهران در آستانه  شرایط ناسالم قرار دارد

کیفیت هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم قرار دارد

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (چهارشنبه) با افزایش 24 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

چهارشنبه, آذر 21, 1397 9:38
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با افزایش 26 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 67 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, مهر 16, 1397 9:29
کیفیت هوای تهران با شاخص 80  سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز -چهارشنبه - با کاهش 7 واحدی آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, مرداد 31, 1397 10:1
صفحه 1 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5

بیشتر ...