کیفیت هوای تهران با شاخص 71سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 71سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش سه عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 71 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, مهر 12, 1396 10:23
کیفیت هوای تهران با شاخص 63 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 63 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش 16 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 63 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, مهر 08, 1396 14:24
شاخص کیفیت هوای پایتخت درشرایط سالم قراردارد

شاخص کیفیت هوای پایتخت درشرایط سالم قراردارد

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای پایتخت با شاخص84 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, شهریور 29, 1396 9:49
کیفیت هوای تهران با شاخص 81سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 81سالم است

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با گفت: کیفیت هوای تهران برغم افزایش 3 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 81 همچنان سالم است.

یکشنبه, مرداد 22, 1396 10:43
کیفیت هوای تهران با شاخص 78 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 78 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش چهار عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هوای تهران نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای این شهر با شاخص عددی 78 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, مرداد 21, 1396 10:4
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 105 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

پنجشنبه, مرداد 19, 1396 14:40
کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش 10 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هوای تهران نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای این شهر با شاخص عددی 80 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, مرداد 18, 1396 9:18
کیفیت هوای تهران با شاخص  90 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 90 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش سه عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هوای تهران نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای این شهر با شاخص عددی 90 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, مرداد 17, 1396 9:55
کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 87 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 87 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش 16 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هوای تهران نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای این شهر با شاخص عددی 87 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, مرداد 12, 1396 13:26
کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 79سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 79سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 79 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, مرداد 10, 1396 9:54
کیفیت هوای تهران سالم شد

کیفیت هوای تهران سالم شد

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 79 سالم است.

پنجشنبه, تیر 01, 1396 12:6
کیفیت هوای تهران همچنان سالم است

کیفیت هوای تهران همچنان سالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: شاخص کیفیت هوای تهران با شاخص 81 همچنان سالم است.

جمعه, خرداد 26, 1396 12:9
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 105 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

چهارشنبه, اسفند 25, 1395 10:3
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت:کیفیت هوای تهران همچون روز گذشته (پنجشنبه) با شاخص عددی 132 برای گروه های حساس ناسالم است.

جمعه, بهمن 01, 1395 10:48

بیشتر ...