کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با کاهش 2 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 88 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, شهریور 26, 1397 9:27
کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (شنبه) با کاهش 6 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 88 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, شهریور 24, 1397 10:8
کیفیت هوای تهران با شاخص 83 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 83 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با افزایش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 83 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, شهریور 22, 1397 10:21
کیفیت هوای تهران با شاخص 82 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 82 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (چهارشنبه) با کاهش 11 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 82 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, شهریور 21, 1397 9:51
کیفیت هوای تهران با شاخص 93 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 93 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با وجود افزایش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 93 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, شهریور 20, 1397 9:48
کیفیت هوای تهران با شاخص 92 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 92 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با وجود افزایش 15 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 92 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, شهریور 19, 1397 9:46
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با وجود افزایش چهار واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 85 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, شهریور 08, 1397 9:32
کیفیت هوای تهران با شاخص 69 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 69 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز - شنبه - با توجه به افزایش 2 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 69 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, شهریور 03, 1397 9:29
کیفیت هوای تهران با شاخص 74 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 74 سالم است

تهران - ایرنا - کیفیت هوای تهران امروز - پنجشنبه - با توجه به افزایش هفت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 74 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, مرداد 11, 1397 10:15
کیفیت هوای تهران با شاخص 75 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 75 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای امروز- سه شنبه- تهران با کاهش 6 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 75 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, مرداد 09, 1397 10:15
میزان آلاینده های هوای تهران کاهش یافت

نسبت به روز گذشته

میزان آلاینده های هوای تهران کاهش یافت

تهران-ایرنا-کیفیت هوای امروز- جمعه - تهران با کاهش سه واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 80 در شرایط سالم قرار دارد.

جمعه, تیر 15, 1397 11:13
کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

تهران - ایرنا - کیفیت هوای امروز- پنجشنبه - تهران با کاهش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 80 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, خرداد 31, 1397 10:29
کیفیت هوای تهران با شاخص 81 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 81 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای امروز-چهارشنبه- تهران با افزایش هفت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 81 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, خرداد 30, 1397 10:12
کیفیت هوای تهران با شاخص 64 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 64 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای امروز-یکشنبه- تهران با کاهش چهار عددی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 64 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, خرداد 27, 1397 13:46
کیفیت هوای تهران با شاخص 63 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 63 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای امروز -پنجشنبه- تهران با افزایش پنج عددی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 63 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, خرداد 17, 1397 13:1
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای امروز -یکشنبه -تهران با 9 عدد کاهش غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 69 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, خرداد 13, 1397 11:47
کیفیت هوای تهران با شاخص 75 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 75 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز - سه شنبه - با 2 عدد کاهش غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 75 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, اردیبهشت 11, 1397 9:38
کیفیت هوای تهران با شاخص 49 پاک است

کیفیت هوای تهران با شاخص 49 پاک است

تهران - ایرنا - میانگین شاخص کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 امروز - پنجشنبه - با عدد 49 در شرایط پاک قرار دارد.

پنجشنبه, فروردين 16, 1397 12:7
کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای پایتخت امروز (جمعه) با کاهش آلاینده های جوی با شاخص 88 در شرایط سالم قرار دارد.

جمعه, اسفند 25, 1396 10:27
کیفیت هوای تهران با شاخص 71سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 71سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش سه عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 71 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, مهر 12, 1396 10:23
کیفیت هوای تهران با شاخص 63 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 63 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش 16 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 63 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, مهر 08, 1396 14:24
کیفیت هوای تهران با شاخص 81سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 81سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش چهار عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 81 همچنان سالم است.

پنجشنبه, شهریور 02, 1396 12:54
کیفیت هوای تهران با شاخص  90 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 90 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش سه عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هوای تهران نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای این شهر با شاخص عددی 90 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, مرداد 17, 1396 9:55
کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 79سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 79سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 79 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, مرداد 10, 1396 9:54
کیفیت هوای تهران همچنان سالم است

کیفیت هوای تهران همچنان سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 75 همچنان در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, تیر 27, 1396 9:13
صفحه 1 از 2 1 | 2

بیشتر ...