کیفیت هوای تهران با شاخص 98 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 98 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (شنبه) با افزایش 13 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 98 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, آبان 26, 1397 12:34
کیفیت هوای تهران با شاخص 98 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 98 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با افزایش پنج واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 98 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, آبان 20, 1397 9:28
کیفیت هوای تهران با شاخص 62 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 62 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با افزایش 10 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 62 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, آبان 14, 1397 9:45
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با وجود افزایش 13 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 76 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, مهر 26, 1397 9:52
کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با افزایش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 80 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, مهر 24, 1397 10:25
کیفیت هوای تهران با شاخص 79سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 79سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با افزایش 11 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 79 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, مهر 22, 1397 9:32
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با افزایش 26 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 67 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, مهر 16, 1397 9:29
کیفیت هوای تهران با شاخص 66سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 66سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (چهارشنبه) با کاهش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 66 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, مهر 04, 1397 9:17
کیفیت هوای تهران با شاخص 58 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 58 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با افزایش 6 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 58 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, مهر 01, 1397 10:42
کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با کاهش 2 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 88 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, شهریور 26, 1397 9:27
کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (شنبه) با کاهش 6 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 88 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, شهریور 24, 1397 10:8
کیفیت هوای تهران با شاخص 83 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 83 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با افزایش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 83 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, شهریور 22, 1397 10:21
کیفیت هوای تهران با شاخص 82 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 82 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (چهارشنبه) با کاهش 11 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 82 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, شهریور 21, 1397 9:51
کیفیت هوای تهران با شاخص 93 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 93 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با وجود افزایش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 93 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, شهریور 20, 1397 9:48
کیفیت هوای تهران با شاخص 92 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 92 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با وجود افزایش 15 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 92 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, شهریور 19, 1397 9:46
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با وجود افزایش چهار واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 85 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, شهریور 08, 1397 9:32
کیفیت هوای تهران با شاخص 69 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 69 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز - شنبه - با توجه به افزایش 2 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 69 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, شهریور 03, 1397 9:29
کیفیت هوای تهران با شاخص 74 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 74 سالم است

تهران - ایرنا - کیفیت هوای تهران امروز - پنجشنبه - با توجه به افزایش هفت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 74 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, مرداد 11, 1397 10:15
کیفیت هوای تهران با شاخص 75 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 75 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای امروز- سه شنبه- تهران با کاهش 6 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 75 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, مرداد 09, 1397 10:15
میزان آلاینده های هوای تهران کاهش یافت

نسبت به روز گذشته

میزان آلاینده های هوای تهران کاهش یافت

تهران-ایرنا-کیفیت هوای امروز- جمعه - تهران با کاهش سه واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 80 در شرایط سالم قرار دارد.

جمعه, تیر 15, 1397 11:13
کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

تهران - ایرنا - کیفیت هوای امروز- پنجشنبه - تهران با کاهش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 80 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, خرداد 31, 1397 10:29
کیفیت هوای تهران با شاخص 81 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 81 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای امروز-چهارشنبه- تهران با افزایش هفت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 81 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, خرداد 30, 1397 10:12
کیفیت هوای تهران با شاخص 64 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 64 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای امروز-یکشنبه- تهران با کاهش چهار عددی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 64 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, خرداد 27, 1397 13:46
کیفیت هوای تهران با شاخص 63 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 63 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای امروز -پنجشنبه- تهران با افزایش پنج عددی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 63 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, خرداد 17, 1397 13:1
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای امروز -یکشنبه -تهران با 9 عدد کاهش غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 69 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, خرداد 13, 1397 11:47
صفحه 1 از 2 1 | 2

بیشتر ...