مخابرات: اختلال تلفنی در دو مرکز تهران از هفتم تیر صورت می گیرد

مخابرات: اختلال تلفنی در دو مرکز تهران از هفتم تیر صورت می گیرد

تهران- ایرنا- شرکت مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی مالک اشتر و شهید محسنیان برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از تاریخ هفتم تیر ماه مختل می شود.

14:26 - 1396/04/04
مخابرات: اختلال تلفنی در دو مرکز تهران از 31 خرداد صورت می گیرد

مخابرات: اختلال تلفنی در دو مرکز تهران از 31 خرداد صورت می گیرد

تهران- ایرنا- شرکت مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی قدس و پیروزی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از 31 خرداد ( فردا ) مختل می شود.

13:35 - 1396/03/30
اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابرات تهران از فردا سه شنبه

اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابرات تهران از فردا سه شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید توکلی، شهدای وردآورد، پرند، شهید فرد اسدی،شهید محسنیان، شهید بختیاری و شهید مفتح برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

16:18 - 1396/03/29
اختلال تلفنی درسه مرکز مخابرات تهران از فردا دوشنبه

اختلال تلفنی درسه مرکز مخابرات تهران از فردا دوشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی الغدیر، پیام نور و شهرستان قدس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

13:54 - 1396/03/28
اختلال تلفنی درپنج مرکز مخابرات تهران از فردا یکشنبه

اختلال تلفنی درپنج مرکز مخابرات تهران از فردا یکشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید لطیفی، جماران، عاطف، مفتح وشهرستان قدس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا یکشنبه مختل می شود.

14:37 - 1396/03/27
اختلال تلفنی در دو مرکز مخابرات تهران از فردا شنبه

اختلال تلفنی در دو مرکز مخابرات تهران از فردا شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی عرب سرخی و شهید حکمت شعار برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از روز شنبه - فردا- مختل می شود.

9:51 - 1396/03/26
اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابرات تهران از فردا سه شنبه

اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابرات تهران از فردا سه شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید فرداسدی، شهید عرب سرخی، شهید توکلی، سلمان فارسی، شهید حکمت شعار، شهدای چیتگر و شهدای مرصاد پاکدشت برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا سه شنبه مختل می شود.

14:0 - 1396/03/22
اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید لطیفی
 تهران از روز دوشنبه

اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید لطیفی تهران از روز دوشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزمخابراتی شهید لطیفی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا دوشنبه مختل می شود.

13:15 - 1396/03/21
اختلال تلفنی چهار مرکز مخابرات تهران از روز یکشنبه

اختلال تلفنی چهار مرکز مخابرات تهران از روز یکشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید تندگویان، شهید عاطف، شهید مفتح وشهرستان قدس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا - یکشنبه - مختل می شود.

11:56 - 1396/03/20
اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید کلانتری تهران از فردا

اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید کلانتری تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید کلانتری برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

17:24 - 1396/03/17
اختلال تلفنی سه مرکز مخابرات تهران از فردا

اختلال تلفنی سه مرکز مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید لطیفی، شهید توکلی و شهید اشرفی اصفهانی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا مختل می شود.

15:41 - 1396/03/16
اختلال تلفنی پنج مرکز مخابرات تهران از شانزدهم خردادماه

اختلال تلفنی پنج مرکز مخابرات تهران از شانزدهم خردادماه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهدای چیتگر، وردآورد، شهید رمضانی، الغدیر و شهید توکلی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از شانزدهم خردادماه مختل می شود.

15:24 - 1396/03/13
اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید کلانتری تهران از فردا

اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید کلانتری تهران از فردا

تهران-ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید کلانتری برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا - پنجشنبه - مختل می شود.

17:0 - 1396/03/10
اختلال در سامانه های ارتباطی مخابرات تهران از فردا

اختلال در سامانه های ارتباطی مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- عملکرد سامانه های مخابرات تهران برای ارتقای سرور، از فردا (نهم خردادماه) به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

16:34 - 1396/03/09
اختلال تلفنی چهار مرکز مخابرات تهران از فردا

اختلال تلفنی چهار مرکز مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید زارعی، شهرستان قدس، شهید لطیفی و شهید توکلی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (چهارشنبه) مختل می شود.

15:18 - 1396/03/09
اختلال تلفنی چهارمرکز مخابرات تهران از فردا

اختلال تلفنی چهارمرکز مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی الغدیر، شهید عربسرخی، پیام نور و شهید عاطف برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا مختل می شود.

15:5 - 1396/03/08
اختلال تلفنی چهارمرکز مخابرات تهران از فردا

اختلال تلفنی چهارمرکز مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید لطیفی، سلمان فارسی، الغدیرو شهید عاطف برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا یکشنبه مختل می شود.

14:31 - 1396/03/06
اختلال تلفنی چهارمرکز مخابرات تهران از امروز

اختلال تلفنی چهارمرکز مخابرات تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی عرب سرخی، شهید زارعی، شهید قندی وشهرستان قدس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز- شنبه - مختل می شود.

13:49 - 1396/03/06
اختلال  تلفنی دو مرکز مخابرات تهران از روز چهارشنبه

اختلال تلفنی دو مرکز مخابرات تهران از روز چهارشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی مالک اشتر و شهید فرد اسد برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا - چهارشنبه - مختل می شود.

14:56 - 1396/03/02
اختلال ارتباط تلفنی سه مرکز مخابرات تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی سه مرکز مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهرستان قدس، شهید سلیمانی حسن آباد و رباط کریم برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

16:9 - 1396/03/01
اختلال در ارتباط داده مرکزمخابرات سلمان فارسی تهران ازفردا

اختلال در ارتباط داده مرکزمخابرات سلمان فارسی تهران ازفردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی سلمان فارسی برای انجام عملیات کابل برگردان از فردا مختل می شود.

15:1 - 1396/02/23
شماره تماس مخابرات منطقه تهران 2021 شد

شماره تماس مخابرات منطقه تهران 2021 شد

تهران-ایرنا- سخنگوی مخابرات منطقه تهران ، از تغییر شماره ارتباط مردمی این شرکت از2092به 2021 برای تحقق دادن به هدف یکپارچه شدن شماره های ارایه خدمات (کدخدماتی) خبر داد.

10:3 - 1396/02/20
اختلال ارتباط تلفنی چهار مرکز مخابرات تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی چهار مرکز مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید یزدان پناه، پیام نور، شهید زارعی و شهید توکلی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی فردا مختل می شود.

16:37 - 1396/02/17
اختلال ارتباط تلفنی سه مرکزمخابرات تهران ازفردا

اختلال ارتباط تلفنی سه مرکزمخابرات تهران ازفردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی پیروزی، پیام نور و شهدای چیتگر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا با اختلال روبه رو می شود.

14:3 - 1396/02/16
چگونه فیبرنوری را به خانه مان بیاوریم

چگونه فیبرنوری را به خانه مان بیاوریم

تهران- ایرنا- مشترکان شرکت مخابرات می توانند برای استفاده از مزیت شبکه دسترسی برپایه فیبرنوری (تارنوری مخابرات) به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت مراجعه کرده و شماره تلفن منزل و یا محل کارخود را وارد و استعلام لازم را دریافت کنند.

17:50 - 1396/02/12
اختلال ارتباط تلفنی سه مرکزمخابرات تهران از سه شنبه

اختلال ارتباط تلفنی سه مرکزمخابرات تهران از سه شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی سیزدهم آبان، پیروزی و واوان برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از دوازدهم اردیبهشت ماه مختل می شود.

16:13 - 1396/02/10
اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابرات شهید کرمی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابرات شهید کرمی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید کرمی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

13:28 - 1396/02/10
اختلال ارتباط تلفنی هفت مرکز مخابرات تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی هفت مرکز مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی الغدیر، شهید نصرالهی، شهدای چیتگر، دکتر حسابی، شهید کاظمیان، شهید بخششی و آلارد برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

13:47 - 1396/02/09
اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابرات دکتر حسابی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابرات دکتر حسابی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی دکتر حسابی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

15:59 - 1396/02/06
ارتباط تلفنی سه مرکز مخابرات تهران با اختلال روبرو می شود

ارتباط تلفنی سه مرکز مخابرات تهران با اختلال روبرو می شود

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید عرب سرخی، شهید سلیمانی حسن آباد و شهدای چیتگربرای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز مختل می شود.

8:31 - 1396/02/06
صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3