ورود آستان قدس رضوی به توسعه میدان های گازی کشور

با مشارکت در توسعه میدان توس؛

ورود آستان قدس رضوی به توسعه میدان های گازی کشور

گاز، توسعه میدان های گازی این منطقه همواره مورد توجه بوده است.دراین میان، ماجرای قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران، عاملی شد تا توسعه میدان های گازی این منطقه، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.میدان خانگیران ازجمله میدان های گازی شمال شرقی کشور است که تولید از آن جریان دارد و قرار است طرح های توسعه ای دیگری در این میدان به اجرا گذاشته شود.همچنین وزارت نفت، طر ح هایی را نیز برای توسعه میدان های . . .

10:16 - 1395/10/21