ظاهر بهداشتی رستوران معروف رنگ باخت

بازدید سر زده تعزیرات؛

ظاهر بهداشتی رستوران معروف رنگ باخت

تهران - ایرنا - گشت تعزیرات حکومتی به همراه نمایندگان دستگاه های نظارتی به صورت سرزده از رستوران معروفی در جنوب تهران بازدید کرد که این رستوران تخلفات متعدد بهداشتی و صنفی داشت.

10:17 - 1396/03/31