سمنان/هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*

24 آبان 1396
10:1
عکس: ایرنا
کد خبر: 3544072
12 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*


نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*


نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*


نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*


نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*


نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*


نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*


نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*


نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*


نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*


نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*


نسخه اصلی

ایرنا - سمنان - تصاویر هنر سرامیک سازی و نقاشی بر روی سرامیک را نشان می دهند. عکس: امیرحسین کاشی منش*11*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال