نفس های آخر تالاب بین المللی قوری گل

ایرنا - تبریز - تالاب بین المللی قوری گل در 50 کیلومتری شرق تبریز، ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که این روزها با معضل خشکی دست به گریبان است و وضعیت مناسبی ندارد. این تالاب یکی از محل های مراجعه و گشت و گذار تبریزیان در ایام تعطیل و پایان هفته بود، که به دلیل مشکلاتی که در کانال آبرسانی به تالاب رخ داده است، آبگیری به خوبی انجام نگرفت و اکنون در وضعیت بی آبی به سر می برد. *5 *6

23 شهریور 1396
12:21
عکس: سید کاظم یوسفی
کد خبر: 3514800
8 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا - تبریز - تالاب بین المللی قوری گل در 50 کیلومتری شرق تبریز، ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که این روزها با معضل خشکی دست به گریبان است و وضعیت مناسبی ندارد. این تالاب یکی از محل های مراجعه و گشت و گذار تبریزیان در ایام تعطیل و پایان هفته بود، که به دلیل مشکلاتی که در کانال آبرسانی به تالاب رخ داده است، آبگیری به خوبی انجام نگرفت و اکنون در وضعیت بی آبی به سر می برد. *5 *6


نسخه اصلی

ایرنا - تبریز - تالاب بین المللی قوری گل در 50 کیلومتری شرق تبریز، ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که این روزها با معضل خشکی دست به گریبان است و وضعیت مناسبی ندارد. این تالاب یکی از محل های مراجعه و گشت و گذار تبریزیان در ایام تعطیل و پایان هفته بود، که به دلیل مشکلاتی که در کانال آبرسانی به تالاب رخ داده است، آبگیری به خوبی انجام نگرفت و اکنون در وضعیت بی آبی به سر می برد. *5 *6


نسخه اصلی

ایرنا - تبریز - تالاب بین المللی قوری گل در 50 کیلومتری شرق تبریز، ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که این روزها با معضل خشکی دست به گریبان است و وضعیت مناسبی ندارد. این تالاب یکی از محل های مراجعه و گشت و گذار تبریزیان در ایام تعطیل و پایان هفته بود، که به دلیل مشکلاتی که در کانال آبرسانی به تالاب رخ داده است، آبگیری به خوبی انجام نگرفت و اکنون در وضعیت بی آبی به سر می برد. *5 *6


نسخه اصلی

ایرنا - تبریز - تالاب بین المللی قوری گل در 50 کیلومتری شرق تبریز، ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که این روزها با معضل خشکی دست به گریبان است و وضعیت مناسبی ندارد. این تالاب یکی از محل های مراجعه و گشت و گذار تبریزیان در ایام تعطیل و پایان هفته بود، که به دلیل مشکلاتی که در کانال آبرسانی به تالاب رخ داده است، آبگیری به خوبی انجام نگرفت و اکنون در وضعیت بی آبی به سر می برد. *5 *6


نسخه اصلی

ایرنا - تبریز - تالاب بین المللی قوری گل در 50 کیلومتری شرق تبریز، ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که این روزها با معضل خشکی دست به گریبان است و وضعیت مناسبی ندارد. این تالاب یکی از محل های مراجعه و گشت و گذار تبریزیان در ایام تعطیل و پایان هفته بود، که به دلیل مشکلاتی که در کانال آبرسانی به تالاب رخ داده است، آبگیری به خوبی انجام نگرفت و اکنون در وضعیت بی آبی به سر می برد. *5 *6


نسخه اصلی

ایرنا - تبریز - تالاب بین المللی قوری گل در 50 کیلومتری شرق تبریز، ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که این روزها با معضل خشکی دست به گریبان است و وضعیت مناسبی ندارد. این تالاب یکی از محل های مراجعه و گشت و گذار تبریزیان در ایام تعطیل و پایان هفته بود، که به دلیل مشکلاتی که در کانال آبرسانی به تالاب رخ داده است، آبگیری به خوبی انجام نگرفت و اکنون در وضعیت بی آبی به سر می برد. *5 *6


نسخه اصلی

ایرنا - تبریز - تالاب بین المللی قوری گل در 50 کیلومتری شرق تبریز، ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که این روزها با معضل خشکی دست به گریبان است و وضعیت مناسبی ندارد. این تالاب یکی از محل های مراجعه و گشت و گذار تبریزیان در ایام تعطیل و پایان هفته بود، که به دلیل مشکلاتی که در کانال آبرسانی به تالاب رخ داده است، آبگیری به خوبی انجام نگرفت و اکنون در وضعیت بی آبی به سر می برد. *5 *6


نسخه اصلی

ایرنا - تبریز - تالاب بین المللی قوری گل در 50 کیلومتری شرق تبریز، ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که این روزها با معضل خشکی دست به گریبان است و وضعیت مناسبی ندارد. این تالاب یکی از محل های مراجعه و گشت و گذار تبریزیان در ایام تعطیل و پایان هفته بود، که به دلیل مشکلاتی که در کانال آبرسانی به تالاب رخ داده است، آبگیری به خوبی انجام نگرفت و اکنون در وضعیت بی آبی به سر می برد. *5 *6

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال