قطع درختان کهنسال بلوط در کهگیلویه و بویراحمد

ایرنا - یاسوج - برخی افراد سود جو ابتدا درختان کهنسال بلوط را آتش می زنند و بعد از چند روز که خشک شدن اقدام به بریدن تنه و شاخه های این درختان برای تولید زغال و هیزم می کنند.*11*

22 شهریور 1396
12:15
عکس:
کد خبر: 3514586
9 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا - یاسوج - برخی افراد سود جو ابتدا درختان کهنسال بلوط را آتش می زنند و بعد از چند روز که خشک شدن اقدام به بریدن تنه و شاخه های این درختان برای تولید زغال و هیزم می کنند.*11*


نسخه اصلی

ایرنا - یاسوج - برخی افراد سود جو ابتدا درختان کهنسال بلوط را آتش می زنند و بعد از چند روز که خشک شدن اقدام به بریدن تنه و شاخه های این درختان برای تولید زغال و هیزم می کنند.*11*


نسخه اصلی

ایرنا - یاسوج - برخی افراد سود جو ابتدا درختان کهنسال بلوط را آتش می زنند و بعد از چند روز که خشک شدن اقدام به بریدن تنه و شاخه های این درختان برای تولید زغال و هیزم می کنند.*11*


نسخه اصلی

ایرنا - یاسوج - برخی افراد سود جو ابتدا درختان کهنسال بلوط را آتش می زنند و بعد از چند روز که خشک شدن اقدام به بریدن تنه و شاخه های این درختان برای تولید زغال و هیزم می کنند.*11*


نسخه اصلی

ایرنا - یاسوج - برخی افراد سود جو ابتدا درختان کهنسال بلوط را آتش می زنند و بعد از چند روز که خشک شدن اقدام به بریدن تنه و شاخه های این درختان برای تولید زغال و هیزم می کنند.*11*


نسخه اصلی

ایرنا - یاسوج - برخی افراد سود جو ابتدا درختان کهنسال بلوط را آتش می زنند و بعد از چند روز که خشک شدن اقدام به بریدن تنه و شاخه های این درختان برای تولید زغال و هیزم می کنند.*11*


نسخه اصلی

ایرنا - یاسوج - برخی افراد سود جو ابتدا درختان کهنسال بلوط را آتش می زنند و بعد از چند روز که خشک شدن اقدام به بریدن تنه و شاخه های این درختان برای تولید زغال و هیزم می کنند.*11*


نسخه اصلی

ایرنا - یاسوج - برخی افراد سود جو ابتدا درختان کهنسال بلوط را آتش می زنند و بعد از چند روز که خشک شدن اقدام به بریدن تنه و شاخه های این درختان برای تولید زغال و هیزم می کنند.*11*


نسخه اصلی

ایرنا - یاسوج - برخی افراد سود جو ابتدا درختان کهنسال بلوط را آتش می زنند و بعد از چند روز که خشک شدن اقدام به بریدن تنه و شاخه های این درختان برای تولید زغال و هیزم می کنند.*11*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال