خرم آباد / حمام کوچک (آقارحیم)

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*

21 شهریور 1396
7:55
عکس: بهزاد سلاح ورزی
کد خبر: 3514177
13 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*


نسخه اصلی

ایرنا - خرم آباد - حمام کوچک (آقا رحیم) مربوط به دوره قاجار است و در محله پشت بازار واقع شده است. عملیات خاکبرداری و ترمیم این بنای تاریخی به تازگی توسط میراث فرهنگی لرستان آغاز شده است .*11*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال