پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم

ایرنا - تهران - وزیران دولت روز یکشنبه پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در محوطه نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. * 19 * 6

22 مرداد 1396
15:57
عکس: اکبر توکلی
کد خبر: 3509323
9 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا - تهران - وزیران دولت روز یکشنبه پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در محوطه نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. * 19 * 6


نسخه اصلی

ایرنا - تهران - وزیران دولت روز یکشنبه پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در محوطه نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. * 19 * 6


نسخه اصلی

ایرنا - تهران - وزیران دولت روز یکشنبه پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در محوطه نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. * 19 * 6


نسخه اصلی

ایرنا - تهران - وزیران دولت روز یکشنبه پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در محوطه نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. * 19 * 6


نسخه اصلی

ایرنا - تهران - وزیران دولت روز یکشنبه پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در محوطه نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. * 19 * 6


نسخه اصلی

ایرنا - تهران - وزیران دولت روز یکشنبه پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در محوطه نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. * 19 * 6


نسخه اصلی

ایرنا - تهران - وزیران دولت روز یکشنبه پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در محوطه نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. * 19 * 6


نسخه اصلی

ایرنا - تهران - وزیران دولت روز یکشنبه پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در محوطه نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. * 19 * 6


نسخه اصلی

ایرنا - تهران - وزیران دولت روز یکشنبه پس از آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در محوطه نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. * 19 * 6

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال