مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از پایان‌نامه‌ها حمایت می کند

تهران - ایرنا - مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترای دانشگاه تهران که در راستای پیش‌نشانگرهای زمین‌لرزه‌ها تعریف و اجرا شوند، حمایت می‌کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دانشگاه تهران، موضوع پایان‌نامه تأیید شده توسط شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه، دانشکده و مرکز باید منطبق بر موضوعات مرتبط با پیش ‌نشانگرهای زلزله بوده و در کارگروه - علمی اجرایی مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله مؤسسه ژئوفیزیک به تصویب رسیده باشد.
پیشنهاد پایان‌نامه حداکثر سه ماه پس از تصویب شورای تحصیلات تکمیلی مربوطه باید به مرکز مطالعات پیش‌‌نشانگرهای زلزله ارائه شده باشد.
در بخش‌هایی از آئین‌نامه حمایت مؤسسه ژئوفیزیک از پایان‌نامه‌های دانشجویی آمده است:
دانشجو موظف است گزارش پایان‌نامه و مقاله مستخرج از آن را به صورت یک نسخه صحافی شده به همراه یک عدد CD حاوی متن گزارش در فرمت word وPDF حداکثر تا یک سال پس از تاریخ دفاع از پایان‌نامه به مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله مؤسسه ژئوفیزیک ارائه کند.
برای هر پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با پیش‌نشانگرهای زلزله، در صورت حائز شرایط بودن، به ترتیب حداکثر 30 تا 50 میلیون ریال از طرف مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران پرداخت می‌شود.
در خصوص پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد، پس از ارائه پایان‌نامه و پذیرش مقاله علمی – پژوهشی مرتبط، با ایندکس ISC تا سقف 20 میلیون ریال و با ایندکس ISI تا سقف 30 میلیون ریال، پس از تأیید کمیته علمی– اجرایی مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله قابل پرداخت است.
در خصوص پایان‌نامه‌های مقطع دکتری پس از ارائه پایان‌نامه و یک مقاله علمی – پژوهشی مرتبط، با ایندکس ISI و پس از تأیید کارگروه علمی – اجرایی مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله تا سقف 50 میلیون ریال قابل پرداخت است.
ذکر عبارت «این پایان‌نامه با حمایت و پشتیبانی مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اجرا شده است»، در مقاله و در ابتدای پایان‌نامه ضروری است.
**9491** 1200

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال