ماموریت مهم رئیس جمهور دوازدهم - امین دلیری*

تهران - ایرنا - همانطور که مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان اعلام کردند از اولویت های مهم رییس جمهوری آتی توجه به اقتصاد و معیشت مردم است.

حال با توجه به تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و شواهد تجربی و تاریخی می توان برنامه روشنی به منظور نیل به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور دست یافت.
نقش رئییس جمهوری آتی در شکل دهی دولت کارآمد که با برنامه های منظم باید همه مراحل اقتصادی توسعه اقتصادی کشور را با آگاهی از تمام اقدامات برنامه ای و تأثیرات هرگونه اقدامات بر هر یک از فعالیت های اقتصادی در مراحل و فرآیندهای توسعه ای ایفا کرده و دارای برآیند طولی و هم افزایی باشد، در این میان غیرقابل انکار است.
مسلماً در فرآیندهای برنامه های دولت مهار نرخ تورم، هم زمان با کاهش اندازه و هزینه های دولت و کاهش کسری بودجه، هموار کردن شرایطی برای رشد مداوم اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی، اصلاح نظام مالیات ستانی، توزیع برابر امکانات و درآمد، افزایش بهره وری و جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و داخلی به منظور تداوم و استمرار رشد اقتصادی و استفاده از همه ظرفیت های تولیدی موجود و ایجاد ظرفیت های اضافی برای تداوم نرخ رشد و اشتغال، و تشویق صادرات جزو برنامه های اولویت دار رئیس جمهوری آتی باید قرار بگیرد.
باتوجه به اینکه مهار تورم در سالهای گذشته با موفقیت انجام شده و با وجود نرخ رشد مثبت اقتصادی در سال های 94و 95 می توان متصور بود، کشور در مسیر صحیح گام برداشته است.
افزایش اعتبارات اعطایی برای بکارگیری همه ظرفیت های تولیدی و فراهم کردن زمینه ای برای افزایش حجم سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و تداوم رشد مداوم اقتصادی می تواند موجب اشتغال زایی در کشور شود.
این امر محقق نمی شود مگر اینکه اعتقاد سرمایه گذاران در برابر آینده روشن و ثبات سیاستهای اقتصادی همراه با نشانه های و علامت های امیدوار کننده ترسیم شده باشد.
................................
* کارشناس ارشد اقتصادی

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال