عضوکنگره زنان موفق ایران:

برخی با افکار مردسالارانه خواهان تداوم نقش سنتی زنان هستند

تهران- ایرنا- عضوکمیته هماهنگی کنگره زنان موفق ایران گفت: هنوزهم بعضی افراد و گـروه‌های صـاحب قدرت بـه دلیـل افـکار مردسالارانه‌ خواهان تداوم‌ نقش سنتی زنان بـوده‌اند و بـا ایجاد مانع، تلاش در محدود کردن زنان دارند.

به گزارش ایرنا نقل از دبیرخانه کنگره ملی زنان موفق ایران، ویدا آزاد اظهارکرد: هر چند زنان با مـشارکت درسـطوح گوناگون آموزشی و کسب مهارت‌های لازم‌ تـلاش‌ کرده‌اند میزان بهره‌مندی‌ حقوق خـود را افـزایش دهند.
وی اظهارکرد: بدیهی اسـت کـه دیگر نمی‌توان از ورود زنان بـه زمـینه‌های مدیریتی وسیاسی جلوگیری کرد زیرا به غیر‌ از‌ افزایش نارضایتی‌ها، آثار نامطلوب اجتماعی، فرهنگی برجای خواهد گذاشت و بـا بـازماندن کشور ازتوسعه، درسطح جهانی از اعتبار ایـران خـواهد کاست.
مشاور امور بانوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بررسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، نشان‌دهنده‌ توجه‌ مـثبت‌ مـسئولان بـه این موضوع است زیرا در‌ هر‌ برنامه‌ نـسبت‌ به‌ بـرنامه‌ پیشین‌ توجه بیشتری به زنان،نیازها و سهم بسیار ثمربخش آنان در فرآیند توسعه کرده اند.
وی تاکیدکرد: هرچند زمان بسیاری سپری شده، اما هنوز نیزمی‌توان دربـاره راهبردهای موجود توسعه و به‌ کارگیری زنان‌ در فرایند توسعه‌ با‌ توجه به نیازهای کشور و اهمیت آن درسطح جهانی،در ارزشهای اجتماعی و فرهنگی‌ جامعه تجدید نظر کرد و با اتخاذ سیاست های مناسب برای تأمین مـنافع بـیشتر افراد جامعه (نه فقط منافع یک‌ گروه‌ ویژه) و تغییر و تحکیم ساختار مناسب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اقدام کرد.
آزاد افزود: باید زمینه‌های توانمند کردن زنان را با ایجاد فضای مـطمئن بـرای فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان، بیش از پیش فراهم کرد و با‌ برطرف‌ کردن‌ موانع فرهنگی و تغییر قوانین،زمینه‌ دستیابی‌ آنان‌ به‌ برابری و عدالت فراهم شود؛ تا ایشان بتوانند به طور کامل در فرآیند سیاست‌گذاری های هـمه جـانبه‌ زندگی خـانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ مشارکت‌ کنند‌ زیرا توجه نکردن به مسائل زنان جز زیان به‌ کشور‌ و دورماندن از توسعه، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
آزاد ابراز امیدواری کرد: که برگزاری رویداد بزرگ کنگره زنان موفق ایران بتواند تعادل سازی میان ساختار قدرت در بین دو جنس در دستگاه های اجرایی به واسطه تبعیض جنسیتی حاکم بر ساختار قدرت کمک نماید اما باید بیان کرد بخش عمده ای از تبعیض جنسیتی موجود در ایران به دلیل عدم نادیده گرفتن برخی ویژگی های فیزیولوژیکی زنان است که مردان با قبول این تفاوت های جنسیتی است که می توانند عدالت را در میان دو جنس برقرار کنند و با ارائه راهکارهای تخصصی و موثر معضلات در این حوزه را برای بانوان متخصص هموار کند .
وی ادامه داد:برای تحقق اهداف باید مردان را نیز به سوی این باور سوق دهیم که زنان توانایی ها و قابلیت هایی همسو با آنان دارند و با قبول این مهم بخش اعظم راه طی شده و ما به مقصد خود نزدیکتر خواهیم شد.
آزاد افزود: امروزه‌ تمامی صاحب‌نظران و مسئولان اجرایی به این نتیجه رسیده‌اند که سطح توسعه کشورها تابعی از شاخص های‌ کیفیت گـروه‌های گـوناگون جمعیتی آنهاست، در این میان،گروه جمعیتی زنان به‌ دلیل‌ ویژگی های آنان از نظرتوانایی ها، مسئولیت ها و به طورکلی کارکردهایی که در تسریع فرایند توسعه کشور می‌تواند به عهده داشته باشد؛ قابل توجه است. عضو کمیته هماهنگی کنگره زنان موفق ایران ادامه داد: در‌ حـال حاضر روند‌ توسعه‌ همه‌جانبه‌ جوامع درزمینه‌های اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی بیانگر نیازمندی مشارکت کامل زنان‌ و فراهم آمدن فرصت های لازم برای تبدیل توانایی های بالقوه آنها به کارکردهای بالفعل‌ و بهره‌مندی‌ جامعه از این‌توانایی هاست.
وی افزود: متاسفانه تبعیض‌ جنسی، بسیاری‌ از‌ زنـان را از رشـد و شکوفایی استعداهایشان محروم کرده و کشور را‌ از‌ دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه باز داشته است.
آزاد اظهار داشت: اعمال تـبعیض نـاروا بر مبنای جنس و نادیده گرفتن حقوق زنان که موجب‌ پایـمالی‌ شخصیت،حیثیت، استعدادها‌ و توانایی های زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور شده تا نقش زنان در‌ فرایند‌ توسعه‌ به‌ رسمیت شناخته نشود و در ایـن راسـتا بـا مشکلاتی مانند نقصان آینده‌نگری بعضی از‌ مسئولان‌ مواجه شود.
وی گفت: تبدیل‌ نیازمندی های بالقوه زنان در عرصه فـعالیت ها و زندگی اجتماعی،اقتصادی و سیاسی،نیازمند ایجاد‌ دگرگونی‌ در نگرش‌ اجتماعی به زنان و تحول تفکر حاکم بر نظام برنامه‌ریزی و سـیاستگذاری کـلان کـشور‌ است.
عضو شورای راهبردی کنگره زنان موفق ایران افزود: میزان مشارکت زنان در فعالیت های گوناگون اقتصادی،اجتماعی‌ و سیاسی که از شاخص های مهم تـوسعه‌ هـمه‌ جانبه‌ اسـت، مورد توجه‌ سازمان‌ ملل‌ برای تعیین درجه توسعه‌یافتگی‌ کشورهاست.؛ این شاخص ها بر مبنای‌ گزارش تـوسعه انـسانی سازمان ملل متحد در ایران بسیار پایین است که‌ نشان‌دهنده‌ ناکافی بودن توجه‌ برنامه‌ریزان و مسئولان کشور‌ به‌ ایـن‌ مـوضوع است.
نخستین کنگره بین المللی زنان موفق ایران همگام با ماده 31 برنامه ششم توسعه، باهدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند در فرآیند توسعه پایدار و متوازن و افزایش حضور آنان در مناصب مدیریتی و سیاسی کشور با حضور بانوان موفق در عرصه های ملی و بین المللی از کشورهای مختلف جهان و مدیران زن دردستگاه های اجرایی کشور، 21دی ماه 95 در سالن اجلاس سران اسلامی تهران برگزار می شود.
اجتمام*1724*٧٢٦٨ دریافت: مهناز بیرانوند * انتشاردهنده: حسین فتح الهی

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال