شرکت «آسمان» دارای بیشترین تاخیر پروازها

تهران - ایرنا - طبق گزارش سازمان هواپیمایی کشوری در دی ماه سال جاری شرکت هواپیمایی آسمان 623 پرواز از فرودگاه مهرآباد انجام داد که 334 پرواز آن با تاخیر انجام شده است.

به گزارش ایرنا، آمار تعداد پروازهای هوایی بدهکارترین شرکت هوایی ایران نشان می دهد در دی ماه سال جاری بیش از 53 درصد پروازهای شرکت هوایی آسمان در فرودگاه مهرآباد با تاخیر انجام شده که این امر باعث سرگردانی مسافران این شرکت در پرتردد ترین فرودگاه کشور شده است.
براساس این گزارش، سهم شرکت آسمان از کل تاخیر پروازهای هوایی در فرودگاه مهرآباد تهران در دی ماه سال جاری 24 درصد بوده و این شرکت موفق شده تاخیرات یک چهارم پروازهای هوایی فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص دهد.
سازمان هواپیمایی کشوری در این گزارش اعلام کرده است: از 460 پرواز شرکت آتا ایر 147 پرواز آن تاخیر داشته و اترک ایر نیز از 92 پرواز در دی ماه سال جاری 35 پرواز خود را با تاخیر انجام داده است.
همچنین شرکت ایران ایر در دی ماه سال جاری در این فرودگاه 642 پرواز انجام داد که 301 پرواز آن با تاخیر بوده و ایران ایرتور نیز از 159 پرواز خود 60 پرواز را با تاخیر انجام داده است.
در این ماه شرکت هوایی تابان 137 پرواز از مهرآباد انجام داد که 60 پرواز آن با تاخیر بوده، شرکت هوایی نفت از 175 پرواز 103 پرواز خود را با تاخیر انجام داده و زاگرس ایر از 423 پرواز 88 پرواز خود را در مهرآباد با تاخیر انجام داده است.
شرکت هوایی قشم ایر در دی ماه سال جاری در فرودگاه مهرآباد 322 پرواز داشت که 79 پرواز آن با تاخیر انجام شده و از 203 پرواز کاسپین 29 پرواز آن با تاخیر به مقصد خود پرواز کرده است.
همچنین شرکت هوایی کیش ایر در این ماه انجام 299 پرواز را در برنامه داشته که 107 پرواز آن تاخیر داشته، از 681 پرواز ماهان 253 پرواز با تاخیر انجام شده و شرکت هوایی معراج نیز از 104 پرواز 17 پرواز را با تاخیر انجام داده است.
آمار سازمان هواپیمایی کشوری از فرودگاه مهرآباد حاکی است که شرکت ماهان در دی ماه 93 با انجام 689 پرواز 16 درصد از کل پروازها را به خود اختصاص داد که 253 پرواز این شرکت با تاخیر مواجه شد و سهم تاخیر شرکت هواپیمایی ماهان از میزان کل تاخیرها 12 درصد و سهم پرواز این شرکت از کل پروازهای انجام شده در دی ماه نیز 16 درصد بود که میانگین تاخیر هر پرواز ماهان 21 دقیقه بود.
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما)نیز با انجام 642 پرواز 15 درصد از کل پروازهای دی ماه مهرآباد را به خود اختصاص داد و از تعداد 624 پرواز انجام شده توسط این شرکت در این ماه 301 پرواز با تاخیر مواجه شد که 20 درصد از میزان کل تاخیرها را به خود اختصاص داد و میانگین تاخیر هر پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر 36 دقیقه بود.
شرکت هواپیمایی آسمان نیز در دی ماه 623 پرواز در این فرودگاه انجام داد که 334 پرواز این شرکت با تاخیر مواجه شد، سهم تاخیر شرکت هواپیمایی آسمان از کل تاخیرهای پروازی 24 درصد و سهم پرواز این شرکت از کل پروازها 54 درصد بود و میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت نیز بیش از 45 دقیقه بوده است.
براساس این گزارش شرکت هواپیمایی آتا در دی ماه امسال 460 پرواز انجام داد که 147 پرواز این شرکت با تاخیر مواجه شد، سهم تاخیر پروازهای شرکت آتا از میزان کل تاخیرها 8 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها نیز 11 درصد بود که 32 درصد از پروازهای این شرکت با تاخیر مواجه بوده و میانگین تاخیر هر پرواز شرکت آتا نیز 19 دقیقه بوده است.
شرکت هواپیمایی زاگرس نیز 423 پرواز را در دی ماه 93 در مهرآباد انجام داد که 88 پرواز این شرکت با تاخیر مواجه شد، سهم تاخیر این شرکت از میزان کل تاخیرها 4 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها نیز 10 درصد بود، ضمن اینکه 21 درصد از پروازهای شرکت هواپیمایی زاگرس در دی ماه تاخیر داشت و میانگین تاخیر هر پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس 11 دقیقه بود.
در این ماه شرکت هواپیمایی قشم ایر 322 پرواز را در این فرودگاه انجام داد که 25 درصد آن با تاخیر انجام شده و سهم تاخیر این شرکت از میزان کل تاخیرها 5 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها 7 درصد و میانگین تاخیر هر پرواز شرکت هواپیمایی قشم نیز 19 دقیقه در هر پرواز بود.
شرکت هواپیمایی کیش ایر 299 پرواز را در دی ماه انجام داد که 107 پرواز این شرکت در این ماه تاخیر داشت، سهم تاخیرهای این شرکت از میزان کل تاخیرهای پروازی 6 درصد و سهم پرواز هر شرکت از کل پروازها نیز 7 درصد بود که میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت 25 دقیقه در هر پرواز بوده است.
براساس این گزارش 107پرواز از 203 پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین در دی ماه امسال با تاخیر مواجه شد که 2 درصد از میزان کل تاخیرهای پروازی را به خود اختصاص داد، سهم پرواز کاسپین از کل پروازهای انجام شده در دی ماه در مهرآباد 5 درصد و میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت در این ماه 12 درصد بود.
شرکت هواپیمایی نفت 175 پرواز را در دی ماه انجام داد که نسبت به تعداد پروازهای انجام شده بیشترین تاخیر را دارد به طوری که 59 درصد از پروازهای این شرکت یعنی معادل 103 پرواز با تاخیر مواجه شد و میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت نیز 41 دقیقه بوده است.
در این ماه 38 درصد پرواز شرکت هواپیما ایران ایرتور با تاخیر انجام شد و سهم تاخیر شرکت هواپیمایی ایرتور از میزان کل تاخیرها 5 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها 4 درصد و میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت نیز 37 دقیقه بود.
شرکت هواپیمایی تابان نیز 137 پرواز را در دی ماه در مهر آباد انجام داد که 60 پرواز این شرکت با تاخیر مواجه شد، سهم تاخیر این شرکت از میزان کل تاخیرها 4درصد و سهم پروازهای این شرکت نیز از تعداد کل پروازها 3 درصد بوده و 44 درصد از پروازهای شرکت هواپیمایی تابان در این ماه با تاخیر مواجه شد که میانگین تاخیر آن 35 دقیقه بود.
شرکت هواپیمایی معراج نیز در این ماه 104 پرواز را از تعداد کل پروازها به خود اختصاص داد که 17 پرواز این شرکت در این ماه تاخیر داشت، سهم تاخیر شرکت هواپیمایی معراج از کل تاخیرها یک درصد و سهم پرواز این شرکت از کل پروازها نیز 2 درصد بوده و 16 درصد از پروازهای این شرکت تاخیر داشت که میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت 7 دقیقه بوده است.
براساس این گزارش در دی ماه سال جاری در مجموع 4 هزار و 328 پرواز توسط 13 شرکت هوایی در فرودگاه مهرآباد انجام شد که با توجه به شرایط آب و هوایی فصل زمستان و محدودیت های عملیاتی در فرودگاه ها خصوصاً در استان های خوزستان و خراسان, حجم زیادی از تاخیرات به علت شرایط بدی جوی بوده است.
اقتصام(5)1108**1558

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال